Báo cáo số 202/PGD&ĐT ngày 04/05/2016 về kết quả tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học “

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học trong toàn huyện

 Phòng Giáo dục Mộc Châu báo cáo kết quả tổ chức triển khai lớp tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học” như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Trần Thị Kim Oanh (Theo Phòng GD&ĐT)