Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 – 2017

unnamed    Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.
Năm học 2016 – 2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Công văn số 1066/SGDĐT-KT ngày 28/8/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016- 2017, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 như sau:

Các đơn vị tải công văn tại đây

CMTHCS (Theo Phòng GD&ĐT)