Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS.

  Thực hiện Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La,

        Để tổng hợp số giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh qua các kì thi cấp tỉnh năm học 2014-2015 và 2015-2016 (các cuộc thi văn hóa, Giải toán trên máy tính cầm tay, Olympic Tiếng Anh, Olympic toán, Giải toán bằng Tiếng Anh qua internet) để Phòng GD&ĐT tổng hợp đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chi trả chế độ thưởng cho giáo viên theo qui định.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

Các đơn vị tải Công văn và Biểu mẫu tại đây

Chuyên môn THCS (Theo Phòng GD&ĐT)