Công văn số 421/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017

small_1475575387Kính gửi: Các trường Tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS

        Căn cứ Công văn số1193/SGDĐT-GDPT ngày 20/9/2016 của Sở giáo và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017,
Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet các cấp dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn huyện năm học 2016 – 2017 Công văn số 1267/SGDĐT-GDPT V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đối với các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017  như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

CMTHCS (Theo Phòng GD&ĐT)