Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020

small_1476320786Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS

Thực hiện Công văn số 1214/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2016 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Sơn La về chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020,  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS trong toàn huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

CMTHCS (Theo Phòng GD&ĐT)