Công văn số 544/PGD&ĐT về việc triển khai cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS 

Công văn triển khai thi mỹ thuật