Công văn số 279/PGDĐT ngày 16/6/2016 V/v hoạt động của các cơ sở GDMN trong dịp nghỉ hè

Kính gửi: Các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tại Công văn số 671/SGDĐT-GDMN ngày 13/6/2016 về việc hoạt động các cơ sở GDMN trong dịp nghỉ hè,

Để tổ chức các hoạt động trong hè nhằm đảm bảo quyền lợi nghỉ hè của giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non theo đúng qui định và đảm bảo nguyện vọng của các bậc cha mẹ được gửi con trong hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện Mộc Châu triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Dương Công Triệu (Theo Phòng GD&ĐT)