Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm học 2016-2017 và ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Chương trình công tác nhiệm kỳ XVI (2012-2017) và Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016 -2017;Căn cứ Công văn số 199/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016-2017; Công văn số 2301/LĐLĐ-CSPL ngày 21/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố, các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung

 

Tài liệu đính kèm:88-vv phát động ủng hộ GD miền núi, vùng sâu, vùng xa và ủng hộ miền trung, năm học 2016-2017