Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 229/CĐN-BTC ngày 29/9/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

         Để tập hợp được đông đảo ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong ngành Giáo dục về sửa đổi, bổ sung Điều 24, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI),  Công đoàn ngành Giáo dục đề nghị Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai một số nội dung …

Tài liệu đính kèm:

85-VV lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(Theo Sở giáo dục)