Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp, tiến tới Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
    Thực hiện Công văn số 2286/LĐLĐ ngày 13/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo đúng nhiệm kỳ.Ban Thường vụ Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố, các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung …

 

Tài liệu đính kèm:90-Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp theo đúng nhiệm kỳ

(Theo Sở giáo dục)