Công văn số 238/PGD&ĐT V/v khảo sát, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn 647/UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015- 2016 và đăng ký TĐKT năm học 2016-2017,

Để triển khai, thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

Tải Công văn và biểu mẫu tại đây