Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (gọi tắt là Nghị định 27); Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 (gọi tắt là Công văn 3332); Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 …

Tài liệu đính kèm:

KH so 1055 xet tang NGND – NGUT

ND 27 ve xet tang NGND-NGUT 2