Công văn số 461/PGD&ĐT V/v tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo trong các đơn vị trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường Tiểu học, THCS

Thực hiện Công văn số 03/UBND-NV ngày 20/9/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc  tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai những nội dung công việc sau:

Tải Công văn tại đây

Lò Đức Thiện