Công văn số 490/PGD&ĐT V/v báo cáo số liệu trẻ em năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong huyện

Để có số liệu theo dõi, phục vụ công tác quản lý trẻ em và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDTBTTHCS trên địa bàn huyện thực hiện nội dung sau

Tải Công văn và biểu mẫu tại đây

Đào Minh Thắng