Công văn số 506/PGD&ĐT V/v phối hợp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, kiểm tra định kỳ về ATTP trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể

Kính gửi: Các đơn vị trường học có tổ chức bếp ăn tập thể

Thực hiện Công văn số 1329/SGDĐT-KHTC ngày 12/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu đề nghị các đơn vị trường học trong toàn huyện có tổ chức bếp ăn tập thể thực hiện các nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Dương Công Triệu