Công văn số 508/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán quý III năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường THCS, PTDT BT THCS

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường THCS, PTDT BT THCS  thực hiện một số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lê Thị Trung