Công văn số 509/PGD&ĐT V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước

Kính gửi: Các đơn vị trường THCS, PTDT BT THCS

Căn cứ Công văn số 1298/TCKH ngày 12/10/2016 của Phòng Tài chính – Kế hoạch V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước;

Để theo dõi, quản lý và có số liệu tổng hợp gửi Phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện về việc số kinh phí tiền học phí thu được và số đã sử dụng từ 01/10/2015 đến thời điểm 30/9/2016, Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng và kế toán các trường THCS, PTDTBT – THCS thực hiện 1 số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lê Thị Trung