Công văn số 515/PGD&ĐT V/v tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1301/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2016 của  Sở GD&ĐT Sơn La v/v tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai những nội dung sau:

  1. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 theo kế hoạch số 1105/KH-SGDĐT ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016 trong đợt cao điểm từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/11/2016 theo hướng dẫn tại Công văn số 756/STP-PBGDPL ngày 26/9/2016 của Sở Tư pháp Sơn La về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016.
  2. Các đơn vị trường học truy cập trên trang website của Sở GD&ĐT để tải nội dung Luật Dân sự năm 2015. Thông tin, tài liệu tuyên truyền phổ biến về Luật Dân sự năm 2015 truy cập tại địa chỉ: http://sotuphap.sonla.gov.vn để tham khảo sử dụng.

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT Mộc Châu đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tải Công văn tại đây

Lò Đức Thiện