Công văn số 540/PGD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Căn cứ Công văn số 1437/SGDĐT-VP ngày 09/11/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017,

Phòng GD&ĐT phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 với các nội dung như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Lương Văn Linh