Công văn số 541/PGD&ĐT V/v tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 1442/SGDĐT-VP ngày 10/11/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2016-2020,

Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tải Công văn 541/PGD&ĐT tại đây

Tải Kế hoạch số 120/KH-UBND tại đây

Lương Văn Linh