Hướng dẫn đăng ký xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016

Căn cứ công văn hướng dẫn số 53/HD-BCĐ ngày 24/07/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Sơn la về việc Hướng dẫn đăng ký “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2016 (gọi tắt là Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Mộc Châu đề nghị các Công đoàn cơ sở Trường học thực hiện các nội dung như sau:

Tải Công văn tại đây

Tường Duy Bình