Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

       Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

       Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phu về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

       Để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục năm học 2016 – 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, VC với một số nội dung sau:

Cong-van-huong-dan-to-chuc-hoi-nghi-cbcv,vc-nam-hoc-2016-2017

Tường Duy Bình (Theo Công đoàn Giáo dục)