Kế hoạch số 466/KH-PGD&ĐT về việc Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu

Thực hiện Kế hoạch số 640KH-UBND  ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châunăm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện như sau:

Tải Công văn tại đây

Nguyễn Thị Hải Yến