Kế hoạch số 513/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã được các cấp phê duyệt,

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017 đến thời điểm tháng 11/2016, quán triệt các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện của các đơn vị trường học, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017 với các nội dung như sau:

Tải Công văn tại đây

Lương Văn Linh