Kế hoạch số 523/KH-PGD&ĐT thực hiện Kết luận số 05-KH/TW của Ban Bí thư ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của

unnamedKính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

     Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 26/10/2016 của huyện ủy Mộc Châu thực hiện Kết luận số 05-KH/TW của Ban Bí thư ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Lương Văn Linh