Kế hoạch số 529/KH-PGD&ĐT triển khai thực hiện Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Lương Văn Linh