Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:       

– Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã có yêu cầu sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập lập hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện..

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định (tại phần thành phần hồ sơ).

Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định (tại phần yêu cầu, điều kiện) thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

2. Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6- Thời hạn giải quyết: 35 ngày.

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện;

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyệnPhòng Tài chính (hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch) cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng (hoặc phòng Quản lý đô thị).

9- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11- Phí, lệ phí: Không

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Việc sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ phải bảo đảm các yêu cầu sau:

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

– Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

– Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

– Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.