Công văn số 14/PGD&ĐT ngày 11/01/2015 về việc thực hiện Nghị quyết HDND tỉnh mới ban hành tháng 12/2015

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDT BT THCS

 Trong tháng 12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Để triển khai kịp thời và áp dụng thực hiện đúng quy định của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện:

Coong-van—-NQ-140

NQ-125-126-127-129

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)