Công văn số 16/PGD&ĐT ngày 12/01/2016 về việc hướng dẫn thi” An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2015-2016

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 09/SGDĐT-GDPT ngày 06/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2015-2016,

  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

Tải văn bản và tài liệu ở đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)