Công văn số 60/GD&ĐT ngày 16/2/2016 V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2015.

Kính gửi: Các đơn vị trường học

      Căn cứ Công văn số 1967/UBND-TCKH ngày 31/12/2015 của UBND huyện Mộc Châu V/v hướng dẫn khoá sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 20/TCKH ngày 08/01/2016 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thông báo lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2015;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lê Thị Trung (Theo Phòng GD&ĐT)