Công văn số 655/PGD&ĐT ngày 21/12/2015 V/v báo cáo tăng, giảm TSCĐ hiện có đến ngày 31/12/2015

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 3946/STC-QLGCS ngày 07/12/2015 của Sở Tài chính về việc báo cáo tăng, giảm TSCĐ hiện có đến ngày 31/12/2015,

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện báo cáo về việc tăng, giảm TSCĐ hiện có đến ngày 31/12/2015, với những nội dung cụ thể sau:

Cong-van-655

Đỗ Tuấn Long (Theo Phòng GD&ĐT)