Công văn số 679/PGD&ĐT ngày 28/12/2015 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

    Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; Công văn số 1221/SGD&ĐT  ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

cong-van-679-phong-chong-bao-lu

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)