Công văn số 458/PGD&ĐT V/v lập danh sách học sinh được hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/NĐ-CP, Nghị định 74/NĐ-CP và ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo thực hiện các chế độ hỗ trợ học sinh đúng thời gian quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị các đơn vị trường học khẩn trương, thực hiện một số nội dung sau:

Download (DOC, 47KB)