Công văn số 470/PGD&DT v/v quản lý dạy thêm học thêm và chu chi các khoản trong năm học

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 829/SGDĐT-TTr ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc quản lý dạy thêm, học thêm và thu các khoản trong năm học;

 Để quản lý công tác dạy thêm, học thêm và thu các khoản trong năm học, việc tổ chức các dịch vụ trong nhà trường theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

Download (DOC, 47KB)

 

Bùi Quang Hải (Theo phòng GD&ĐT Mộc Châu)