Công văn số 86/PGD&ĐT V/v rà soát và lập danh sách học sinh hưởng các chế độ an sinh xã hội học kỳ II năm học 2013-2014

van-ban-phap-quy  Kính gửi: Các đơn vị trương học trên địa bàn huyện

   Để đảm bảo chi trả các chế độ hỗ trợ học sinh đúng thời gian quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

(Theo Phòng GD&ĐT)