Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 733/KH-BGDĐT ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016, phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016 như sau:

Download (DOC, 61KB)